Vedtægter for Vildbjerg Erhvervsforening

§ 1 NAVN OG HJEMSTED
.
Erhvervsforeningens navn er VILDBJERG ERHVERVSFORENING med hjemsted i Herning Kommune.

§ 2 FORMÅL

Erhvervsforeningens formål er:
At bidrage til en positiv lokal udvikling af erhvervslivet ved at samle og koordinere alle de kræfter, der vil arbejde for fremgang, trivsel og samarbejde i erhvervslivet.
At udbygge forbindelsen mellem erhvervslivet og byrådet
At udnytte de muligheder, der er for udbygning af eksisterende virksomheder og for oprettelse af nye virksomheder i området.
At bistå erhvervslivet med løsning af løbende problemstillinger
At gennemføre initiativer, der kan bidrage til at sprede kendskabet til det lokale erhvervsliv – herunder også kultur og turismen.

§ 3 MEDLEMMER

Som medlemmer kan optages virksomheder, foreninger, organisationer og personer, der har adresse i Herning kommune. Partipolitiske foreninger og partier kan ikke optages som medlemmer. Udmeldelse kan ske til udgangen af kalenderåret. Kontingentet betales senest 1 måned efter modtagelsen af opkrævning. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen pr. post eller e-mail.

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden:

1.          Valg af dirigent.
2.          Beretning om erhvervsforeningens virksomhed i det forløbne år
3.          Godkendelse af det reviderede regnskab.
4.          Behandling af indkomne forslag
5.          Fastsættelse af næste års kontingent
6.          Budget for det kommende år
7.          Meddelelse om hvem byrådet har valgt som medlem af bestyrelsen  samt 1 suppleant
8.         Der vælges blandt medlemskredsen 2 medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter
9.         Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant
10.       Eventuelt

Alle valg gælder for 2 år ad gangen.  Revisorer kan vælges/udpeges udenfor medlemskredsen.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden
for bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter begæring af flertallet i bestyrelsen eller på forlangende af mindst 5% af det samlede medlemstal.

§ 6 INDKALDELSE

Indkaldelse til generalforsamlingen bekendtgøres med mindst 4 ugers varsel på mail til medlemmerne. Dagsorden samt medlemsliste udsendes til erhvervsforeningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 7 AFSTEMNING

På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme uanset medlemsbidragets størrelse. Suppleant kan stemme ved skriftlig fuldmagt. Er et medlem forhindret, kan et andet medlem – iflg. skriftlig fuldmagt – afgive stemme for denne, dog således at 1 medlem maks. kan have 2 stemmer. Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed – jævnfør dog § 14.

§ 8 BESTYRELSE

Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Fra Herning kommune 1 medlem. Fra medlemskredsen 4 medlemmer. Herudover deltager i bestyrelsesmøderne, det til enhver tid siddende medlem i Erhvervsrådet for Herning, Ikast & Brande, som er udpeget af Vildbjerg Erhvervs-forening. Pågældende har ikke stemmeret, med mindre pågældende tillige er valgt af medlemskredsen til Vildbjerg Erhvervsforenings bestyrelse. Bestyrelsen udpeger 1 sekretær, der ikke har stemmeret.

§ 9 MØDER

Der indkaldes til møde i bestyrelsen senest 3 uger efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Hvert medlem har 1 stemme. Samtlige foreningsmedlemmer indbydes til 1 årligt møde udover generalforsamlingen, men bestyrelsen kan afholde det antal foreningsmedlemsmøder, den måtte finde formålstjenligt. På sådanne møde kan der ikke træffes beslutninger, men kan gives vejledende udtalelser til bestyrelsen. Beslutninger kræver generalforsamling. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Der kan vælges/udpeges medlemmer til udvalg udenfor medlemskredsen, hvis de er villige hertil.

§ 10 PROTOKOL

Der føres en protokol over det på møder/generalforsamlinger passerede. Beslutningsreferat fra generalforsamling og det konstituerende møde udsendes til erhvervsforeningens medlemmer. Der er tavshedspligt vedrørende ideer, personlige eller økonomiske forhold, der kommer til bestyrelsens kendskab.

§ 11 ØKONOMI

Økonomiske midler tilvejebringes via kontingent fra medlemmer, gaver m.v.
2 medlemmer af bestyrelsen, heriblandt formanden eller næstformanden kan tegne foreningen. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 12 REGNSKABSÅR

Erhvervsforeningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 13 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Forslag til vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, såfremt flertallet af de fremmødte stemmer for forslaget.

§ 14 OPLØSNING

Til opløsning af Vildbjerg Erhvervsforening kræves godkendelse på 2 generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 3 ugers mellemrum – men indenfor 2 måneder efter første generalforsamling. Det kræves, at beslutning om opløsning godkendes på hver generalforsamling af mindst 2/3 af de fremmødte. I tilfælde af opløsning af Vildbjerg Erhvervsforening træffer ovennævnte generalforsamlinger med samme majoritet beslutning om, hvordan foreningens midler skal anvendes i overensstemmelse med formålsparagraffen.